HAKKINDA


İnsanlık tarihinin en uzun yolculuğu olan göç günümüzde hala sınırları aşarak devam etmektedir. Savaşlar, kıtlıklar, coğrafi şartlar, baskılar gibi doğal ya da inşa faktörlü yaşanan göçlerde şüphesiz en büyük mağduriyeti kadınlar ve çocuklar yaşamaktadır.

Uluslararası Göç ve Kadın Sempozyumu da göçün yerelde ve uluslararası alanda olumsuz etkilerini derinden hisseden kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik nedenler eşliğinde toplumsal yaşamı nasıl etkilediğini bilimsel olarak tartışmayı amaçlamaktadır.

Sempozyumun ana temasını göçün ekonomik, kültürel, hukuki, toplumsal vb etki ve etkileşimlerini kadın merkezinde ele alan yaklaşım oluşturmaktadır. Buradan hareketle sosyoloji, psikoloji, tarih, uluslararası ilişkiler, sinema ve medya gibi disipliner alanların perspektifinden göç olgusu irdelenecektir. Göçün genelde insan ve toplum, özelde ise kadın üzerindeki etkileri tartışılmaya açılarak günümüz dünyasındaki göç hareketleri toplumsal cinsiyet açısından ele alınacaktır.

Türkiye gibi birçok farklı ülkeden ve özellikle de Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya’dan göç alan bir ülkede göçlerin tartışılması ve herşeyden önce de kadının durumunun kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekli hale gelmiştir. Göçmenler geldikleri yerden kendilerine dair birşeyler getirirken yerleşmiş oldukları bölgeden de entegrasyon sürecinde bazı şeyler almaktadır. Bu bağlamda özellikle Balkanlar’dan gelen göçlerin Türkiye’de kadının statüsünü ve günlük hayata katılım durumunu ciddi bir şekilde değiştirdiği tartışılmaktadır. Bu sempozyumun amacı uluslararası göç hareketlerinin kadının statüsü konusunda nasıl bir etki yarattığının tartışılması ve Türkiye’deki durumun araştırılmasının teşvik edilmesidir. Toplumun gelenekleri, din ve kültürel değerlerin kadının statüsünü etkileyen en önemli unsurlar olduğu düşünülürse, göç ile farklı kültürlere maruz kalındığında kadınların bundan nasıl etkilendikleri incelenecektir. Kadının aile içindeki yeri, göç süreci sırasındaki rolü ve yerleşilen ülkedeki konumu ile ilgili detaylı çalışmaların sunumu konunun çok yönlü bir biçimde ele alınmasına imkan verecektir. Uluslararası göç ve kadın temasını disiplinler arası bir yöntemle ela alan çalışmaların yapılması sorunun çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

18 Aralık Dünya Göçmenler Günü kapsamında hazırlanan sempozyuma ev sahipliği yapacak  Bursa’nın başta Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Kafkasya’dan tarih boyunca almış olduğu göçler ve günümüzde de bu bölgelerden göç almaya devam etmesi konunun bir nevi ampirik yönünü de gözlemlemeye imkan sunacaktır. Sempozyum bildirilerinin uluslararası göç ve kadın sorunsalını ele alırken gerek Türkiye geneli gerekse Bursa, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerdeki örnekleri de irdelemeleri güzel bir katkı sağlamış olacaktır. Seçilen sempozyum bildirilerinin sempozyum sonrasında kitap bölümü olarak yayımlanması düşünülmektedir.

Not: Yurtdışından katılım sağlayacak bildiri sahiplerinin seyahat ve konaklama giderleri düzenleyici kurumlar tarafından karşılanacaktır.


Düzenleyici Kurumlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Göç Tarihi Müzesi

Kadın ve Demokrasi Derneği Bursa Temsilciliği

Destekleyen Kurumlar

Bursa Müze

Bursa Göç Tarihi Müzesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi